Prezentacja
|
|
|
|

BIOGAS3 stawia sobie za cel promowanie zrównoważonej, małoskalowej produkcji energii odnawialnej z biogazu na bazie odpadów rolniczych oraz pochodzących z przemysłu żywności i napojów (odpady rolno-spożywcze), umożliwiającej osiągnięcie samowystarczalności energetycznej. Inicjatywa ta ma przyczynić się do zagwarantowania bezpiecznej, zrównoważonej i konkurencyjnej energii w Europie poprzez upowszechnianie jej nowych i odnawialnych źródeł oraz wspierać ich dywersyfikację.

 

 

Stosowana w produkcji biogazu fermentacja beztlenowa (AD) stanowi sprawdzoną technologię, powszechnie używaną w zakładach przetwarzania odpadów i ścieków komunalnych. Jest ona gotowa do komercyjnego wykorzystania i jednocześnie posiada szereg zalet (oszczędność energii, mniejszy koszt zarządzania odpadami, ograniczenie wpływu na środowisko, zmniejszenie śladu węglowego, itp.). Ponadto istnieje możliwość jej zastosowania w odniesieniu do innych odpadów organicznych, w tym także rolno-spożywczych. U podstaw projektu BIOGAS3 leży konstatacja, że mimo licznych korzyści, fermentacja beztlenowa nie została dotychczas szerzej wykorzystana w branży rolno-spożywczej lub jej wdrażanie w 27 krajach członkowskich przebiega bardzo nierównomiernie. Oparta na niej energetyka małaskalowa (<100 kW), racjonalnie stosowana na odpowiednich obszarach, stanowi zrównoważone rozwiązanie z punktu widzenia finansowego (oszczędność energii, dzięki zaspokajaniu potrzeb własnych w tym zakresie, i zmniejszenie wydatków na zagospodarowanie odpadów), energetycznego (produkcja na własny użytek i redukcja strat energii poprzez jej wytwarzanie na miejscu) i środowiskowego (mniejsze lub zerowe koszty transportu materiałów surowcowych i substratów oraz obniżenie emisji CO2).

Strategia projektu została opracowana z myślą o grupie docelowej, tj. sektorze rolno-spożywczym, będącym zarazem wytwórcą energii i jej odbiorcą zgodnie z zaproponowanym schematem:

  • W pierwszej kolejności analizie poddawane są potrzeby energetyczne użytkowników końcowych oraz trudności na jakie natrafiają oni, rozważając możliwość instalacji biogazowni.
  • Następnie, na podstawie zgromadzonych w ten sposób danych, przewidziano opracowanie niezbędnych do zaspokojenia powyższych potrzeb narzędzi, włącznie z odpowiednim modelem współpracy biznesowej, projektem małoskalowego procesu technologicznego i jego promocją, modelowymi schematami zarządzania zapotrzebowaniem energetycznym oraz szkoleniem w zakresie rozwoju kompetencji, podnoszenia świadomości i nawiązywania kontaktów zawodowych.
  • Na zakończenie prowadzone są działania terenowe, mające na celu promowanie produkcji na małą skalę i udostępnienie użytkownikom końcowym opracowanych narzędzi, obejmujących szkolenia (stacjonarne i on-line), warsztaty, webinaria, stronę internetową, itp. Zaplanowano także specjalny program bezpośrednich zajęć, których uczestnicy zapoznają się z najbardziej obiecującymi instalacjami.

Przewiduje się, że projekt BIOGAS3 odegra istotną rolę w rozwoju odnawialnej energii jako katalizator sukcesu, zapewniający kolejne pomyślne instalacje i skłaniający do inwestowania w jej produkcję na bazie odpadów pozostałości rolniczych pochodzących z branży rolno-spożywczej. Zagwarantowano jego transfer bez żadnych ograniczeń między biorącymi w nim udział krajami, które obejmują najważniejsze pod względem generowania omawianych odpadów regiony Europy. Ranga uczestników i ich możliwości promocyjne zapewniają szerokie nagłośnienie podejmowanych działań i, tym samym, optymalną dostępność technologii wykorzystujących inteligentną energię. Jednocześnie położenie nacisku na kształcenie umiejętności trenerskich (train-the-trainer) stanowi gwarancję kontynuowania przedsięwzięcia po zakończeniu projektu.BIOGAS3 PROJECT - Zrównoważona małoskalowa produkcja biogazu z odpadów przemysłu rolno-spożywczego dla osiągnięcia samowystarczalności energetycznej Program Inteligentna Energia - Europa

Wyłączna odpowiedzialność za treść niniejszej [strony internetowej, publikacji, itp.] spoczywa na autorach. Niekoniecznie odzwierciedla ona stanowisko Unii Europejskiej. Agencja Wykonawcza ds. Konkurencyjności i Innowacyjności (EACI) ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie w jakiejkolwiek formie zamieszczonych tutaj informacji.

 


@BIOGAS3project