MODELE BIZNESOWE

Model współpracy biznesowej (BCM) stanowi porozumienie zawarte między dwiema lub większą liczbą organizacji, które określa zasady wspólnego użytkowania technologicznych, handlowych i finansowych zasobów w celu uzyskania korzyści zapewniających konkurencyjność lub sprawność eksploatacyjną.

W zależności od gospodarczych i finansowych uwarunkowań, polityki wspierania odnawialnej energii, itp. - optymalne modele współpracy biznesowej (BCM) w poszczególnych krajach mogą się między sobą różnić. Dlatego też w każdym z nich zostaną one dostosowane do potrzeb odpowiednio zdefiniowanej grupy docelowej.
Na przykład, jeśli kwestia finansowania projektu okazałby się jedną z podstawowych barier w procesie jego realizacji, w modelu współpracy biznesowej zostaną uwzględnione instytucje finansowe lub dostawcy instalacji biogazowych, którzy byliby skłonni wziąć w nim udział jako partnerzy kapitałowi.
Jeżeli punkt krytyczny stanowi problem dostępności kosubstratów, ich dostawcy będą także figurowali w danym modelu.

W przypadku gdyby natrafiono na ograniczenia związane z procedurami uzyskania wymaganych pozwoleń czy decyzji, szczegółowe informacje na ten temat zostaną w nim również ujęte.

Handbook: small-scale business collaboration models

  1. Handbook: small-scale business collaboration models (EN)
  2. Handbook: small-scale business collaboration models (ES)
  3. Handbook: small-scale business collaboration models (IT)
  4. Handbook: small-scale business collaboration models (FR)
  5. Handbook: small-scale business collaboration models (PL)
  6. Handbook: small-scale business collaboration models (DE)
  7. Handbook: small-scale business collaboration models (SW)

BIOGAS3 PROJECT - Zrównoważona małoskalowa produkcja biogazu z odpadów przemysłu rolno-spożywczego dla osiągnięcia samowystarczalności energetycznej Program Inteligentna Energia - Europa

Wyłączna odpowiedzialność za treść niniejszej [strony internetowej, publikacji, itp.] spoczywa na autorach. Niekoniecznie odzwierciedla ona stanowisko Unii Europejskiej. Agencja Wykonawcza ds. Konkurencyjności i Innowacyjności (EACI) ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie w jakiejkolwiek formie zamieszczonych tutaj informacji.

 


@BIOGAS3project