PARTNERZY PROJEKTU

ProjeKt BIOGAS3 realizowany jest przez konsorcjum, w skład którego wchodzą następujące podmioty i ośrodki badawcze:

AINIA CENTRO TECNOLÓGICO  

AINIA to nienastawione na zysk hiszpańskie centrum technologiczne, które zrzesza przedsiębiorstwa z sektora produkcji żywności i pokrewnych gałęzi przemysłu (ponad 700 firm branżowych będących aktywnymi członkami). Ich wspólnym celem jest promowanie innowacyjnych rozwiązań i technologicznego rozwoju branży rolno-spożywczej.

AINIA posiada ugruntowane doświadczenie w dziedzinie B+R, wsparcia technicznego, opracowań analitycznych, programów szkoleniowych i transferu technologii. W minionym roku centrum opracowało blisko 200 projektów badawczo-rozwojowych (krajowych i międzynarodowych), prowadząc jednocześnie szeroką działalnością doradczą i organizując liczne szkolenia.

AINIA należy do wiodących ośrodków technologicznych w dziedzinie fermentacji beztlenowej (biogaz/biometan) na bazie organicznych odpadów rolnych. Główne obszary badawcze centrum obejmują: opracowywanie nowatorskich technologii obróbki wstępnej, zatwierdzanie nowych substratów, obniżanie ryzyka biologicznego, kontrolę i modelowanie procesów anaerobowych, sporządzanie charakterystyki mikrobiologicznej fermentacji beztlenowej przy użyciu narzędzi biologii molekularnej (PCR/DGGE). AINIA dysponuje wysoce specjalistyczną infrastrukturą laboratoryjną w zakresie badań nad procesem fermentacji anaerobowej. Szczególną rolę odgrywa w niej quasi-przemysłowa sekcja otrzymywania metanu, w której skład wchodzi 15 pilotażowych fermentorów służących do testowania wydajności i składu biogazu, optymalnej mieszaniny substratów, parametrów operacyjnych i jakości odpadów pofermentacyjnych, obok innych czynników natury technicznej. Centrum może się także pochwalić posiadaniem sekcji badającej ten sam proces w skali laboratoryjnej, która obejmuje 72 fermentory umożliwiające wykonywanie testów maksymalnego potencjału biogazu (MBP) zgodnie z normą VDI 4630.

Contact:
Ms. Paz Gomez - Biogas3 Project Manager -
Tel.: +34 961 366 090
E-mail: pgomez@ainia.es
Website: www.ainia.es

     
 

Hiszpańska Federacja Przemysłu Żywności i Napojów (FIAB) została powołana do życia w 1977 roku z myślą o reprezentowaniu przez pojedynczą organizację, przemawiającą silnym, indywidualnym głosem, całego sektora żywności i napojów, który stanowi wiodącą gałąź hiszpańskiego przemysłu. Obecnie zrzesza ona 47 stowarzyszeń, reprezentujących blisko 90% obrotów branżowych.
Federacja zajmuje się głównie informowaniem sektora o witalnych dla niego kwestiach oraz występowaniem w jego imieniu przed różnego rodzaju organami administracyjnymi i decyzyjnymi szczebla krajowego, wspólnotowego i międzynarodowego.
Jej działalność koncentruje się na następujących obszarach: umiędzynarodowieniu, innowacyjności i rozwoju technologicznym, ustawodawstwie i bezpieczeństwie żywności, polityce rolnej, ochronie środowiska, zagadnieniach dotyczących odżywiania, programach szkoleniowych oraz kwestiach podatkowych i szeroko rozumianej komunikacji. We wszystkich powyższych dziedzinach stawia ona sobie za cel umacnianie konkurencyjności sektora.
FIAB od 1983 roku posiada stałe biuro w Brukseli, reprezentując interesy branżowe na terenie Unii Europejskiej. Ponadto od roku 1986 jest pełnoprawnym członkiem Konfederacji Przemysłu Żywności i Napojów UE (CIAA), organizacji biznesowej o zasięgu europejskim.


Contact:
Mr. Federico Morais
Tel.: +34 914 11 72 11
E-mail: f.morais@fiab.es
Website: www.fiab.es

     
 

Stowarzyszenie IrBEA powstało w 1999 roku z myślą o promowaniu technologii bioenergetycznych w Irlandii. Od samego początku fermentacja beztlenowa stanowiła dla niego kluczowy obszar działalności. IrBEA posiada osobną Sekcję ds. Fermentacji Anaerobowej.
Podejmowane przez Stowarzyszenie działania w tym zakresie można podzielić na następujące kategorie:
1.  Promowanie korzyści płynących z fermentacji beztlenowej, począwszy od bezpieczeństwa energetycznego, po recykling materiałów organicznych.
2. Lobowanie na rzecz zmiany w obszarach ustawodawczych i wykonawczych w celu zapewnienia rozwoju technologii fermentacji beztlenowej (np. gwarantowane ceny zakupu energii odnawialnej, regulacje prawne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, działania planistyczne, pozwolenia/licencje środowiskowe).
3. IrBEA organizuje kursy szkoleniowe i warsztaty dla deweloperów technologii fermentacji beztlenowej oraz pracowników instytucji planujących ich wdrażanie, umożliwiając im, tym samym, głębsze zrozumienie specyfiki procesu.  


Contact:
Mr. Noel Gavigan
Tel.: +35 3876845977
E-mail: noelgavigan@irbea.ie

Website: www.irbea.ie

     
 

ACTIA to organizacja typu non-profit założona w 1983 roku w wyniku wspólnej inicjatywy francuskich ministerstw Rolnictwa i Badań Naukowych. Zrzesza ono obecnie 28 prywatnych i nienastawionych na zysk ośrodków technicznych, świadczących usługi na rzecz działających we Francji producentów żywności i napojów.
Będące członkami ACTIA podmioty zatrudniają łącznie ponad 1000 wyspecjalizowanych technologów żywności i dysponują budżetem rzędu 80 milionów euro. Ich międzynarodowe doświadczenie i specjalistyczna wiedza we wszystkich dziedzinach branży produkcji żywności oraz wszelkiego rodzaju rozwiązaniach technologicznych - włącznie z kwestiami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska - sprawia, że z ich usług korzysta przeszło 75% procent francuskich producentów żywności i napojów.

Działalność poszczególnych ośrodków koncentruje się na badaniach naukowych i opracowywaniu technologii na rzecz wspieranych przez nie firm, co pozwala im na skuteczniejsze rozwiązywanie napotykanych przez siebie problemów i rozwijanie innowacyjności.  Dzięki szerokiemu zasięgowi działań podejmowanych w branży francuskich producentów żywności i napojów, ACTIA postrzegana jest jako doświadczony partner zapewniający transfer wiedzy i rozwiązań technologicznych, szczególnie w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.

Stowarzyszenie świadczy na rzecz zrzeszonych w nim ośrodków szereg usług mających na celu rozszerzanie aktywności badawczej oraz dalszy rozwój i wzrost zdolności innowacyjnych, które umożliwiają im z kolei zapewnienie wysokiej jakości współpracy z firmami branżowymi.


Contact:
Mr. Christophe Cotillon
Tel.: +33144088615
E-mail: c.cotillon@actia-asso.eu
Website: www.actia-asso.eu/

     
 

IFIP to Francuski Instytut Techniczny Przemysłu Trzody Chlewnej, specjalizujący się w projektach badawczo-rozwojowych, które obejmują wszystkie podstawowe zagadnienia branżowe (genetyka, techniki hodowlane, świeże i przetworzone wyroby mięsne, zagadnienia ekonomiczne). IFIP jest organizacją nienastawioną na zysk, której obroty w 2012 roku wyniosły 11 milionów euro. W skład Zarządu wchodzą przedstawiciele wszystkich profesjonalnych organizacji z francuskiego sektora trzody chlewnej. Instytut stawia sobie za cel udostępnianie ekonomicznych i technicznych zasobów, ułatwiających pracownikom branży i działającym w niej podmiotom gospodarczym wszelkiego rodzaju procesy decyzyjne.  Do kluczowych zagadnień, jakimi się zajmuje, należą kwestie związane z konkurencyjnością, wydajnością środowiskową oraz jakością i bezpieczeństwem produktów. Mimo że większość realizowanych przez IFIP projektów dotyczy przedsięwzięć ze sfery publicznej, sporą ich część stanowią także inwestycje prywatne. Instytut regularnie uczestniczy w europejskich projektach badawczych i rozwija współpracę na arenie międzynarodowej.Contact:
Mr. Pascal Levasseur
Tel.: '+33299609845
E-mail: pascal.levasseur@ifip.asso.fr
Website: www.ifip.asso.fr

     
 

Uniwersytet Turyński (DEIAFA) jest jednym z najstarszym i najbardziej prestiżowych włoskich ośrodków akademickich. Uczy się w nim około 70 000 studentów oraz 1800 doktorantów i absolwentów studiów doktoranckich, a liczba zatrudnionych pracowników naukowych, administracyjnych i technicznych wynosi 4000. Dysponuje on łącznie 120 budynkami w różnych częściach Turynu i w najważniejszych regionach Piemontu. Uniwersytet Turyński, który może być uznany za prawdziwe „miasto w mieście”, promuje wydarzenia kulturalne oraz tworzy i inspiruje badania naukowe, innowacyjne rozwiązania, systemy kształcenia i nowe formy zatrudnienie. Obok znaczących tradycji badawczych w takich dziedzinach, jak historia, filozofia, prawo, ekonomia czy medycyna, rozszerza obecnie krąg swoich zainteresowań o nowoczesne obszary wiedzy, włącznie z nauką o żywieniu, polityką społeczną, technologiami informacyjnymi, sztukami performatywnymi, itp. Uniwersytet angażuje się także w szereg ważnych zagadnień społecznych, dotyczących - między innymi - środowiska naturalnego, uzależnienia od narkotyków, równych szans i praw osób o specjalnych potrzebach. Ponadto działa na arenie międzynarodowej, nawiązując relacje partnerskie z Indiami, Chinami, rozwijającymi się krajami w Azji, Ameryce Łacińskiej, Europie Wschodniej i basenie Morza Śródziemnego oraz szeregiem organizacji na całym świecie.

Wydział Inżynierii Rolnej, Leśnictwa i Gospodarowania Środowiskiem (DEIFA) tworzą cztery instytuty: Gospodarki Rolnej, Mechanizacji Rolnictwa, Hydrauliki Rolniczej oraz Geodezji i Budownictwa Rolniczego.Contact:
Mr. Remigio Berruto
Tel.: '+390116708596
E-mail: remigio.berruto@unito.it
Website: www.unito.it

     
 

Tecnoalimenti zostało powołane do życia w 1981 roku z inicjatywy włoskiego Ministerstwa Badań Naukowych z myślą o promowaniu, koordynowaniu i prowadzeniu działalności badawczej w przemyśle rolno-spożywczym.  Z prawnego punktu widzenia, stanowi ono należące do grupy małych i średnich przedsiębiorstw konsorcjum badawcze nienastawione na zysk, w skład którego wchodzi 28 podmiotów branżowych i bank San Paolo IMI jako jedyna wśród nich instytucja finansowa, pełniąca funkcję powiernika funduszy ministerialnych. Łączny obrót zrzeszonych w nim przedsiębiorstw wynosi 12% wielkości sprzedaży włoskich produktów spożywczych. W okresie 30-letniej działalności, konsorcjum zdobyło rozległe doświadczenie w następujących dziedzinach: (i) wdrażanie i zarządzanie projektami badawczymi, (ii) prowadzenie badań naukowych w zakresie łańcuchów żywnościowych, wprowadzania w życie i wpływu na środowisko naturalne uzyskanych wyników badawczych, kosztów i korzyści finansowych nowych rozwiązań i interpretacji danych oraz (iii) upowszechnianie działań promocyjnych w kraju i na arenie międzynarodowej za pośrednictwem rozległej sieci zrzeszonych przedsiębiorstw.

Reprezentując jedyną włoską platformę przemysłową skupiającą najważniejsze - z punktu widzenia zarówno integracji poziomej, jak i pionowej - podmioty łańcucha żywnościowego, Tecnoalimenti często pełni także rolę kluczowego interesariusza sektora rolno-spożywczego. Jednocześnie konsorcjum posiada szerokie doświadczenie w dziedzinie projektów badawczych łączących różne branże (sektor dużych oraz małych i średnich przedsiębiorstw) ze względu na pełnioną przez siebie instytucjonalną funkcję pomostu między przemysłem i światem naukowym. Ponadto, dzięki doskonałej znajomości małych i średnich przedsiębiorstw sektora spożywczego, Tecnoalimenti od dawna uczestniczy w licznych projektach (np. IP-Healthgrain, IP-Traceback, CP-Baseline) związanych z łańcuchem żywnościowym, zajmując się w nich stroną badawczą, organizując szkolenia oraz inspirując powstawanie i kierując działalnością platform przemysłowych. Również w dziedzinie technologicznego transferu wyników badań naukowych konsorcjum zdobyło cenne umiejętności, zarządzając kwestiami dotyczącymi praw własności intelektualnej i honorariów autorskich. Tecnoalimenti jest aktywnym członkiem włoskiej sekcji Europejskiej Platformy Technologicznej „Żywność dla Życia“, platformy Badań na rzecz Bezpieczeństwa we Włoszech (SerIT) i Europejskiego Stowarzyszenia Organizacji Badawczych i Technologicznych (EARTO).Contact:

Ms. Marianna Faraldi
Tel.: +39 0267077370
E-mail: m.faraldi@tecnoalimenti.com
Website: www.tecnoalimenti.com

     
 

The Renewables Academy (RENAC) AG - z siedzibą w Berlinie, oferuje szkolenia i kursy specjalistyczne dla decydentów, inżynierów, techników, kadr sprzedaży, inwestorów i deweloperów w dziedzinach odnawialnej energii i wydajności energetycznej. RENAC stawia sobie za cel upowszechnianie dostępnej w Niemczech specjalistycznej wiedzy na temat użytkowania technologii w tym zakresie na terenie kraju i - w możliwie najszerszym zakresie - także poza jego granicami. Od momentu powstania Akademii w roku 2008, organizowane przez nią szkolenia w powyższych dziedzinach ukończyło 2200 uczestników z 106 krajów. Jednocześnie posiada ona bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia warsztatów zajęciowych, webinariów i kursów internetowych. Poza kwestiami technicznymi, RENAC oferuje szkolenia dotyczące zagadnień o kluczowym znaczeniu dla wzrostu rynkowego i popularyzacji odnawialnych energii. Omawiane są na nich, między innymi, uwarunkowania ekonomiczne, aspekty prawne i monitorowanie rynku.  Znaczna część oferowanych kursów ma miejsce za granicą lub odnosi się w przeważającej mierze do konkretnego kraju lub regionu.  W ramach projektu TREE (www.tree-project.de), wspieranego przez Federalne Ministerstwo Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Reaktorów oraz Federalne Ministerstwo Gospodarki i Technologii, RENAC stworzył międzynarodową ofertę edukacyjną skierowaną do określonych krajów docelowych z uwzględnieniem szerokiego wyboru szkoleń. Za przykład jednej z najnowszych inicjatyw może posłużyć program szkoleniowy ReGrid (www.renac.de/en/projects/regrid), mający na celu integrację dużych ilości energii odnawialnej w sieciach energetycznych rejonu Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki (MENA). Kluczowe zalety oferty edukacyjnej akademii RENAC to:
- łączenie zagadnień technicznych z ogólnymi
- wysoki stopień wiedzy praktycznej (know-how)
- ułatwiony dostęp do rynków międzynarodowych
- organizowane szkoleń opartych na rozwiązywaniu praktycznych zadań
- zarządzanie jakością w zakresie projektowania, instalacji i eksploatacji systemów
- uwzględnianie miękkich kompetencji.

Szkolenia prowadzone są zasadniczo w języku angielskim i niemieckim. Językiem wykładowym może być jednak także francuski, hiszpański i rosyjski.
RENAC uczestniczy już w programie Inteligentna Energia - Europa (IEE) jako lider pakietów roboczych w ramach projektów EUROBSERV’ER i SUSTAINGAS.Contact:
Mr. Volker Jaensch
Tel.: +49 30526895885
E-mail: jaensch@renac.de
Website: www.renac.de

     
 

JTI - Szwedzki Instytut Inżynierii Rolniczej i Środowiskowej to przemysłowy ośrodek badawczy specjalizujący się w projektach naukowych, rozwojowych i informacyjnych, realizowanych w dziedzinie inżynierii rolniczej i technologii środowiska. Instytut utrzymuje bliskie kontakty z branżą handlową i przemysłem. Dzięki tej współpracy uzyskuje wyniki, które przekładają się bezpośrednio na praktyczne zastosowania. Przeszło 40-letnie doświadczenie w dziedzinie badań i rozwoju technologii biogazowych zapewnia Instytutowi pozycję wiodącego ośrodka badawczego w Skandynawii. Dysponuje on przy tym jednym z najnowocześniejszych laboratoriów biogazowych w Europie Północnej. Ponadto JTI opracował i wykonał mobilną biogazownię do badań pilotażowych, która została w pełni wyposażona w najnowocześniejszą aparaturę analityczną, co sprawia, że stanowi ona jedyną tego rodzaju instalację na świecie.Contact:
Mr. Gustav Rogstrand
Tel.: +46 10 516 69 48
E-mail: Gustav.Rogstrand@jti.se
Website: www.jti.se

     
 

FUNDEKO Sp. J. powstała w 2006 roku z inicjatywy osób specjalizujących się w różnych dziedzinach ochrony środowiska oraz funduszy europejskich. Hasło przewodnie firmy to „inicjatywa dobrych praktyk.“ Obecnie firmę tworzy zespół specjalistów, odznaczających się odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi w zakresie opracowań środowiskowych, które obejmują - między innymi - ocenę wpływu na środowisko, odnawialną energię (włącznie z produkcją biogazu) i ochronę bioróżnorodności. Fundeko świadczy usługi doradcze i projektowe dla jednostek administracji publicznej na szczeblu państwowym i samorządowym (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Urzędy Marszałkowskie – samorządy regionalne) oraz dla podmiotów prywatnych. W ciągu minionych lat Fundeko ugruntowała swoją pozycję jako firma wykonująca bardzo wysoko oceniane badania ewaluacyjne projektów infrastrukturalnych współfinansowanych ze środków unijnych oraz programów pomocowych UE. Fundeko oferuje w ramach projektu swoją rozległą wiedzę na temat polskich realiów finansowych i ustawodawstwa środowiskowego.Contact:
Ms. Małgorzata Kachniarz
Tel.: +48 508 541 658
E-mail: malgorzata.kachniarz@fundeko.pl
Website: www.fundeko.pl
     
     
BIOGAS3 PROJECT - Zrównoważona małoskalowa produkcja biogazu z odpadów przemysłu rolno-spożywczego dla osiągnięcia samowystarczalności energetycznej Program Inteligentna Energia - Europa

Wyłączna odpowiedzialność za treść niniejszej [strony internetowej, publikacji, itp.] spoczywa na autorach. Niekoniecznie odzwierciedla ona stanowisko Unii Europejskiej. Agencja Wykonawcza ds. Konkurencyjności i Innowacyjności (EACI) ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie w jakiejkolwiek formie zamieszczonych tutaj informacji.

 


@BIOGAS3project