PROGRAMY FUNDUSZOWE

W ramach projektu BIOGAS3 przeanalizowane zostaną określone regulacje prawne i finansowe obowiązujące w poszczególnych krajach biorących w nim udział i w całej Europie. Takie podejście ma na celu wypracowanie korzystnych strategii, które umożliwią wdrożenie małoskalowej produkcji biogazu z odpadów przemysłu rolno-spożywczego dla osiągnięcia samowystarczalności energetycznej.

W trakcie realizacji projektu w sekcji tej będziemy zamieszczali uzyskane wyniki.

European legislative and financial framework for the implementation of small-scale biogas plants in agro-food & beverage companies:

  1. European legislative and financial framework (EN)
  2. European legislative and financial framework (ES)
  3. European legislative and financial framework (IT)
  4. European legislative and financial framework (FR)
  5. European legislative and financial framework (PL)
  6. European legislative and financial framework (DE)
  7. European legislative and financial framework (SW)
BIOGAS3 PROJECT - Zrównoważona małoskalowa produkcja biogazu z odpadów przemysłu rolno-spożywczego dla osiągnięcia samowystarczalności energetycznej Program Inteligentna Energia - Europa

Wyłączna odpowiedzialność za treść niniejszej [strony internetowej, publikacji, itp.] spoczywa na autorach. Niekoniecznie odzwierciedla ona stanowisko Unii Europejskiej. Agencja Wykonawcza ds. Konkurencyjności i Innowacyjności (EACI) ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie w jakiejkolwiek formie zamieszczonych tutaj informacji.

 


@BIOGAS3project