POMYŚLNE REALIZACJE

W ramach projektu BIOGAS3  zostaną przeanalizowane wybrane instalacje, pomyślnie wdrożone w oparciu o modele współpracy biznesowej. Umożliwi to wykrycie zalet poszczególnych realizacji, ale także ich ujemnych stron i związanych z nimi trudności natury innej niż techniczna.

Analiza ta pozwoli na wyciągnięcie użytecznych wniosków z cudzych doświadczeń oraz przyczyni się do wypracowania nowych rozwiązań umożliwiających przełamanie nietechnicznych barier. Pomyślne realizacje odmiennych modeli współpracy biznesowej - na podstawie których wykonano instalacje służące do małoskalowej produkcji biogazu z różnego rodzaju odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem pochodzących z przemysłu rolno-spożywczego - mogą stanowić istotny instrument promocyjny.

W trakcie realizacji projektu w sekcji tej będziemy zamieszczali uzyskane wyniki:

1. Sustainable small-scale biogas production from agro-food waste for energy self-sufficiency - video biogas3
2. Pig manure and used cooking oil for heat, power and odour reduced fertiliser
3. Raport Knocowy do Publikacji

BIOGAS3 PROJECT - Zrównoważona małoskalowa produkcja biogazu z odpadów przemysłu rolno-spożywczego dla osiągnięcia samowystarczalności energetycznej Program Inteligentna Energia - Europa

Wyłączna odpowiedzialność za treść niniejszej [strony internetowej, publikacji, itp.] spoczywa na autorach. Niekoniecznie odzwierciedla ona stanowisko Unii Europejskiej. Agencja Wykonawcza ds. Konkurencyjności i Innowacyjności (EACI) ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie w jakiejkolwiek formie zamieszczonych tutaj informacji.

 


@BIOGAS3project