Beskrivning
|
|
|
|

BIOGAS3 kommer att främja hållbar produktion av förnybar energi från biogas, som utvunnits från jordbruksrester och mat- och dryckesavfall från industrin (livsmedels- och jordbruksavfall), till energisjälvförsörjning för småskaliga koncept. Denna åtgärd kommer att bidra till att säkerställa hållbar energi till ett konkurrenskraftigt pris för Europa genom att främja nya och förnybara energikällor samt bidra till energidiversifiering.

 

 

Biogasproduktion genom rötning är en välbeprövad teknik som är välkänd på kommunala avfallsanläggningar och reningsverk. Den är färdig för kommersiellt bruk och har ett flertal fördelar (energibesparingar, kostnadsbesparingar för avfallshantering, minskad miljöpåverkan, minskat koldioxidavtryck, etc.). Samma teknik kan användas till annat organiskt avfall som livsmedels- och jordbruksavfall. Motiveringen till BIOGAS3 grundas på iakttagelsen att trots rötningens många fördelar, så är den ännu inte implementerad i stor skala inom livsmedels- och jordbrukssektorn, eller så visar implementeringen på en extremt stor variation mellan EU:s medlemsländer. Det småskaliga rötningskonceptet (<100 kW), förnuftigt tillämpad på lämpliga platser, är en hållbar lösning sett utifrån en ekonomisk (energibesparingar genom egenförbrukning, besparingar för avfallshantering), energimässig (egenförbrukning och minskat spill genom näranvändning) och miljömässig (minskade eller inga transportkostnader för råvaror och rötrester, minskning av koldioxidutsläpp) synvinkel.

Strategin för projektet är utformad utifrån målgruppen, livsmedels- och jordbrukssektorn, som på samma gång är energiproducent och står för efterfrågan enligt framlagt utkast:

  • För det första ska slutanvändarnas behov beträffande energiefterfrågan analyseras, liksom de svårigheter de stöter på när de överväger att installera en biogasanläggning.
  • För det andra ska nödvändiga verktyg för att möta dessa behov utvecklas utifrån insamlad information, inklusive affärssamarbetsmodeller, processutformning för småskaligt bruk och marknadsföring, hanteringsmodeller för energiefterfrågan, och utbildning för att utveckla färdigheter, medvetenhet och nätverkande.
  • För det tredje ska implementering ske genom arbete ute på fältet, vilket ska stötta det småskaliga konceptet och förse slutanvändarna med de utvecklade verktygen, inklusive utbildningstillfällen (mötesträffar och online), arbetsgrupper, webbkonferenser, webbplats, etc. Ett särskilt program med aktivitetsträffar kommer att genomföras på de mest lovande implementeringsplatserna.

BIOGAS3 kommer att få en betydande inverkan beträffande upptagning av förnybar energi. Den kommer att fungera som en katalysator och framgångsförebild, som får till stånd investeringsbeslut i förnybar energiproduktion från livsmedels- och jordbruksindustriavfall. Fullständig överförbarhet garanteras mellan deltagande länder, vilka omfattar de mest relevanta områdena i Europa beträffande livsmedels- och jordbruksavfallsproduktion. Åtgärdernas synlighet kommer säkerställas som en följd av relevansen hos deltagarna och deras utspridningskapacitet, vilket gör intelligenta energitekniker så allmänt tillgängliga som möjligt. Genom att utbilda den som utbildar skapas effekter som räcker längre än själva projektets varaktighet.BIOGAS3 PROJECT - Hållbar småskalig biogas från livsmedels- och jordbruksavfall till energisjälvförsörjning inom IEE-programmet

Författarna har ensamma ansvaret för innehållet på denna [webbsida, publikation, etc.]. Det speglar inte nödvändigvis EU:s åsikter. Varken EACI eller Europakommissionen kan hållas ansvariga för någon form av användning av information som erhållits däruti.

 


@BIOGAS3project