PROJEKTDELTAGARE

Projektet BIOGAS3  utvecklas av ett konsortium av företag och forskningscentra:

AINIA CENTRO TECNOLÓGICO  

AINIA är ett spanskt icke-vinstdrivande teknikcentrum som grundades av företag i livsmedelssektorn och relaterade industrier (mer än 700 livsmedelsföretag är aktiva medlemmar), vars målsättning är att främja innovation och teknisk utveckling i livsmedels- och jordbrukssektorn.

AINIA har ett stort expertkunnande inom FoU: teknikassistans; analys, utbildning och tekniköverföring. Under föregående år utvecklades nästan 200 FoU-projekt (nationella och internationella), liksom ett stort antal konsult- och utbildningsaktiviteter.

AINIA är ett ledande teknikcenter inom området rötning (biogas/biometan) av organiskt jordbruksavfall. Huvudsakliga forskningsområden är: utveckling av ny förbehandling; validering av nya substrater; minsking av biologiska risker; kontroll och utformning av den anaeroba processen; mikrobiologisk karakterisering av den anaeroba jäsningen med hjälp av molekylärbiologiska verktyg (PCR/DGGE). AINIA har tillgång till en mycket kvalificerad experimentinfrastruktur för rötningsforskning. I synnerhet gäller det en enhet för biometanisering i halvindustriell skala, som består av 15 försöksbiorötkammare som ska utföra test för utvärdering av biogasproduktivitet och dess sammansättning, optimala substratblandningar, bästa driftsparametrarna och rötrestens kvalitet, med flera parametrar. Den kan skryta med en enhet för biometanisering i laboratorieskala, som består av 72 biorötkammare som ska utföra maximala biogaspotential-tester (MBP) utifrån standarden VDI 4630.

Contact:
Ms. Paz Gomez- Biogas3 Project Manager -
Tel.: +34 961 366 090
E-mail: pgomez@ainia.es
Website: www.ainia.es

     
 

FIAB (spanska livsmedelsindustrifederationen) grundades 1977 för att, genom en enda organisation och en enda röst, företräda den spanska livsmedelsindustrin, den främsta industrisektorn i landet. För närvarande omfattar den 47 företag och organisationer inom sektorn, vilka står för nästan 90% av sektorns omsättning.
Dess huvudsakliga sysselsättning är att informera sektorn om nyheter som kan påverka verksamheterna, och att representera deras intressen inför olika administrativa och beslutsfattande organ på nationell, europeisk och internationell nivå.
Deras aktiviteter inriktar sig mot följande områden: internationalisering; innovation och teknisk utveckling; lagstiftning och livsmedelssäkerhet; jordbrukspolitik; miljö; livsmedelsförsörjning; utbildning; skatter och kommunikation, och siktar hela tiden mot att förbättra industrins konkurrenskraft.
För att kunna representera industrins intressen inom EU-sfären, så har FIAB alltsedan 1983 haft en fast delegation i Bryssel. På samma sätt är de fullständiga medlemmar sedan 1986 i CIAA (en EU-konfederation för livsmedelsindustrin), en sektoriell branschorganisation inom Europa.

Contact:
Mr. Federico Morais
Tel.: +34 914 11 72 11
E-mail: f.morais@fiab.es
Website: www.fiab.es

     
 

IrBEA grundades 1999 för att främja bioenergi på Irland, och från första början har rötning varit ett kärnområde för sammanslutningen. IrBEA har en särskild undergrupp för rötning.
IrBEA:s arbete kring rötning kan indelas i ett antal nyckelområden:

1.  Ge stöd åt fördelarna med rötning, från energisäkerhet till återvinning av organiskt material.
2. Lobbyverksamhet för en bättre lagstiftnings- och verksamhetsmiljö för utveckling av rötning, t.ex. ”feed in tariffs” för förnybar energi; regler för animaliska biprodukter; samhällsplanering; miljötillstånd/miljölicenser.
3. IrBea har genomfört ett antal utbildningar och seminarier med rötningsutvecklare, och även med samhällsplanerande myndighetspersoner, för att försäkra sig om att samhällsplanerare bättre ska förstå rötningsprocessen.  

Contact:
Mr. Noel Gavigan
Tel.: +35 3876845977
E-mail: noelgavigan@irbea.ie

Website: www.irbea.ie

     
 

ACTIA är en icke-vinstdrivande organisation, som grundades 1983 på gemensamt initiativ av det franska jordbruksministeriet och det franska forskningsministeriet, och bildar idag en grupp bestående av 28 privata, icke-vinstdrivande teknikcenter som ger service åt franska industriföretag i livsmedelssektorn.
Med över 1 000 yrkesutbildade livsmedelsingenjörer och en sammanlagd budget på 80 miljoner euro har de 28 teknikcentrerna, som är medlemmar i ACTIA, utvecklat en internationell kunskap och expertis inom alla sektorer av livsmedelsindustrin med tillhörande teknik, inklusive hållbarhets- och miljöfrågor, och ger service till mer än 75% av de franska livsmedelsföretagen.

Verksamheten vid ACTIA-centrerna består huvudsakligen av forskning och tekniköverföring till de företag de stödjer för att bättre lösa deras problem och uppmuntra innovation. Genom ACTIA-nätverkets stora täckning beträffande franska livsmedelsföretag, gör ACTIA till en väl erfaren deltagare, som säkerställer teknik- och kunskapsöverföring till företag, i synnerhet till små och mellanstora.

ACTIA-sammanslutningen förser sina medlemsteknikcentrer med många tjänster, vilka är inriktade mot att öka centrernas forsknings-, utvecklings- och innovationskapacitet, för att kunna bibehålla en hög servicekvalitet till industriföretagen.


Contact:
Mr. Christophe Cotillon
Tel.: +33144088615
E-mail: c.cotillon@actia-asso.eu
Website: www.actia-asso.eu/

     
 

IFIP är ett tekniskt institut för den franska fläskindustrin. IFIP riktar FoU-studier mot alla huvudfrågor för fläsksektorn (genetik; uppfödningstekniker; färskt och processat kött; ekonomi). IFIP är en icke-vinstdrivande organisation, vars omsättning under 2012 uppgick till omkring 11 miljoner euro. I IFIP:s styrelse finns alla franska yrkesorganisationer för fläskindustrin representerade. IFIP:s målsättning är att hjälpa fram ekonomiska och tekniska referenser, för att underlätta beslutsfattande i sektorns yrkes- och ekonomiska organisationer. Konkurrenskraft, miljöeffektivitet, produktkvalitet och produktsäkerhet är huvudsakliga ämnesområden för verksamheten. De flesta av IFIP:s projekt är ämnade för ett kollektivt syfte, men en betydande del är också privata. IFIP är regelbundet inblandad i europeiska projekt och i internationellt samarbete.


Contact:
Mr. Pascal Levasseur
Tel.: '+33299609845
E-mail: pascal.levasseur@ifip.asso.fr
Website: www.ifip.asso.fr

     
 

Turins Universitet (DEIAFA) är ett av de äldsta och mest prestigefulla italienska universiteten. Det har omkring 70 000 studenter, 4 000 akademiker, administrativ och teknisk personal, 1 800 doktorander och postdoktorer, och 120 byggnader i olika delar av Turin och på viktiga platser Piemonte. Turins universitet kan betraktas som en stad i staden, som främjar kultur och producerar/skapar forskning, innovation, utbildning och arbeten. Turins universitet har en anmärkningsvärd forskningstradition inom traditionella ämnen som historia, filosofi, juridik, ekonomi och medicin, men håller nu på grena ut sig med viktiga moderna områden, som t.ex. livsmedelsvetenskap, socialpolitik, IT, scenkonst, etc. Universitetet intar en aktiv hållning till ett flertal sociala frågor, som t.ex. miljön, droger, lika möjligheter, och rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Det verkar också på en internationell nivå genom att arrangera kompanjonskap med Indien, Kina, utvecklingsländer i Asien, Latinamerika, Östeuropa, Medelhavsområdet och med ett flertal internationella organisationer.

DEIFA (avdelningen för jordbruksvetenskap, skogsvetenskap och miljöekonomi) består nu av fyra sektioner: jordbruksekonomi, jordbruksteknik, jordbrukshydraulik, topografi och lantbrukskonstruktioner.

Contact:
Mr. Remigio Berruto
Tel.: '+390116708596
E-mail: remigio.berruto@unito.it
Website: www.unito.it

     
 

Tecnoalimenti grundades 1981 genom att MIUR (italienska utbildningsministeriet, universitet och forskning) självmant valde att stötta, samordna och bedriva industriforskning inom livsmedels- och jordbrukssektorn. Tecnoalimenti klassas juridiskt som ett små- eller mellanstort företag som inrättades som ett icke-vinstdrivande forskningskonsortium för 28 industrier inom livsmedelssektorn samt en ekonomisk institution, Gruppo Sanpaulo IMI, som är förvaltare av ministeriets fonder. Deras industrimedlemmar står för 12% av den italienska livsmedelsförsäljningen. Med 30 års verksamhet har organisationen skaffat sig stort kunnande och gedigna färdigheter inom: (i) uppbyggnad och ledning av forskningsprojekt (ii) genomförande av vetenskapliga studier i livsmedelskedjor, tillämpning och eko-kompatibilitet beträffande forskningresultat, lönsamheten i nya processer, och tolkning av data och (iii) spridningsverksamhet på nationell och internationell nivå genom sitt omfattande industrinätverk.

Genom att representera en unik italiensk industriplattform, som integrerar de viktigaste aktörerna i livsmedelskedjan både horisontellt och vertikalt, begär man ofta att Tecnoalimenti agerar som intressent för livsmedels- och jordbruksindustrin. Tecnoalimenti har stor erfarenhet av att nätverka med industrier (stora, mellanstora och små) för forskningsverksamhet genom sin institutionella funktion som brobyggare mellan industriella och forskningsaktörer. Vidare så medverkade/medverkar Tecnoalimenti i projekt som innefattar livsmedelskedjor, och har då en speciell uppgift att bedriva studier, utbildningsverksamhet, styra och driva på industriplattformar, på grund av sin stora erfarenhet av att ta sig an små och medelstora livsmedelsföretag (t.ex. IP-Healthgrain, IP-Traceback, CP-Baseline). Tecnoalimenti har skaffat sig kunnande inom tekniköverföring av forskningsresultat till livsmedels- och jordbruksindustrier, hantering av immaterialrättsfrågor och ekonomiska frågor i samband med royalties. Aktiv medlem i den italienska teknikplattformen ”Food for Life”, SerIT samt medlem i EARTO.


Contact:

Ms. Marianna Faraldi
Tel.: +39 0267077370
E-mail: m.faraldi@tecnoalimenti.com
Website: www.tecnoalimenti.com

     
 

RENAC AG (tysk akademi för förnybarhetsfrågor) är baserad i Berlin och erbjuder yrkesutbildning och vidareutbildning till beslutsfattare, ingenjörer, tekniker, försäljningspersonal, investerare och utvecklare inom områdena förnybar energi och energieffektivitet. RENAC:s målsättning är att sprida de expertkunskaper som finns tillgängliga i Tyskland beträffande användning av förnybar energi och teknik för energieffektivisering för inhemskt bruk och - till största delen - internationellt.  Från att RENAC etablerades 2008 har de redan framgångsrikt utbildat omkring 2 200 deltagare från 106 länder i energieffektivitet och förnybara energikällor, och har mycket stor erfarenhet av att leda arbetsgrupper, direktsända webbkonferenser och onlineutbildningar. Utöver de tekniska aspekterna ger RENAC även information i sådana frågor som är avgörande för marknadsökning och utbredd användning av förnybar energi, som exempelvis ekonomi, juridiska aspekter, marknadsbevakning, etc.  Ett stort antal av RENAC:s utbildningar genomförs utomlands eller så har de en mycket stark koppling till ett speciellt land eller region.  Inom ramverket för TREE-projektet (www.tree-project.de), som stöds av det tyska federala miljöministeriet för naturvård och kärnsäkerhet samt av det tyska federala ekonomi- och teknologiministeriet, har RENAC utvecklat internationella marknadsstudier för de deltagande målländerna samt ett stort utbildningsprogram. Ett annat färskt exempel är utbildningsprogrammet ReGrid (www.renac.de/en/projects/regrid) som har som målsättning att införa stora mängder förnybar energi i MÖNA-regionens kraftledningsnät. RENAC:s kärnkomptenser är:
- En kombination av tekniska och icke-tekniska ämnesområden
- En hög grad av praktiskt kunnande
- Kompetens beträffande att få tillgång till internationella marknader
- Utbildningscenter med praktiska övningsuppgifter.
- Kvalitetsstyrning av utformning, installation och drift av system.
- Utbildning i mjuka kompetenser

RENAC bedriver kurser på engelska och tyska, men kan också täcka in franska, spanska och ryska.
RENAC medverkar redan i IEE-programmet som arbetspaketsledare i projekten EurObserv’ER och SUSTAINGAS.


Contact:
Mr. Volker Jaensch
Tel.: +49 30526895885
E-mail: jaensch@renac.de
Website: www.renac.de

     
 

JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik är ett institut för industriforskning som ägnar sig åt forskning, utveckling och information inom områdena jordbruksteknik och miljöteknik. JTI är tätt sammanlänkade med handel och industri. I samarbetet med handeln och industrin skapas resultat som direkt kan användas i praktiken. Med mer än 40 år av FoU beträffande biogasprocessen är JTI ett av Skandinaviens ledande forskningsinstitut på området med ett av norra Europas främsta biogaslaboratorier. JTI har också utvecklat och konstruerat en mobil biogasanläggning för pilotstudier, fullt utrustad med de senaste analysverktygen som är de enda i sitt slag och unika i världen.


Contact:
Mr. Gustav Rogstrand
Tel.: +46 10 516 69 48
E-mail: Gustav.Rogstrand@jti.se
Website: www.jti.se

     
 

FUNDEKO Sp. J. Grundades 2006 på initiativ av personer som specialiserat sig inom olika områden av miljöskydd och europeiska fonder. Företagets slogan är ”initiativ till mest effektiva arbetssätt”. För närvarande består företaget av ett expertteam som visat sig ha lämpliga yrkeskompetenser inom miljöstudieområdet, som exempelvis miljökonsekvensbeskrivning, förnybar energi (inklusive biogas), och skydd av biologisk mångfald. Fundeko erbjuder projekt- och konsulttjänster till institutioner för offentlig förvaltning, på stats- och kommunalledningsnivå (polska ministeriet för regional utveckling, polska miljöministeriet, polska jordbruks- och landsbygdsministeriet, polismyndigheten - regional nivå), såväl som för privata sammanslutningar. Under årens lopp har Fundeko befäst sin ställning som ett företag som får fram högt rankade utvärderingsrapporter för infrastruktursprojekt som finansierats med EU-fonder och EU:s hjälpprogram. Fundeko bidrar till projektet genom sin gedigna kunskap om läget beträffande polskt kapital, såväl som om polsk miljölagstiftning.


Contact:
Ms. Małgorzata Kachniarz
Tel.: +48 508 541 658
E-mail: malgorzata.kachniarz@fundeko.pl
Website: www.fundeko.pl
     
     
BIOGAS3 PROJECT - Hållbar småskalig biogas från livsmedels- och jordbruksavfall till energisjälvförsörjning inom IEE-programmet

Författarna har ensamma ansvaret för innehållet på denna [webbsida, publikation, etc.]. Det speglar inte nödvändigvis EU:s åsikter. Varken EACI eller Europakommissionen kan hållas ansvariga för någon form av användning av information som erhållits däruti.

 


@BIOGAS3project